Serviciul Roman de Informatii

Back Despre noi

Fonduri externe

De aici puteți descărca documente referitoare la fondurile externe obținute de SRI în format PDF.

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 5/2.3.2/13.09.2022 a proiectului „Dezvoltarea unei platforme de analiză avansată de securitate cibernetică - DPAS”, cod SMIS 155993.

Obiectivul general: Dezvoltarea/consolidarea/eficientizarea capabilităților de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică pentru asigurarea securitații infrastructurilor IT&C deținute de Serviciul Român de Informații la nivel național.

Rezultate aşteptate: Unităţile şi structurile proprii ale Serviciului contribuie la asigurarea securităţii Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică. Implementarea proiectului va conduce la obținerea următoarelor rezultate:

 1. Identificarea premiselor de producere a incidentelor cibernetice si/sau de lansare a unor atacuri asupra infrastructurilor cibernetice ce asigură funcționalități ale sistemelor IT&C deținute;
 2. Extinderea cadrului necesar realizării auditurilor de securitate în cadrul sistemelor Serviciului, prin dezvoltarea unei capabilități de decriptare a fișierelor afectate de atacuri cibernetice de tip ransomware, prin utilizarea unei puteri de calcul distribuite de tip HPC;
 3. Îmbunătățirea capabilităților SRI de cunoaștere, prevenire și contracarare a vulnerabilităților software și hardware existente în infrastructura cibernetică proprie, prin intermediul unor instrumente/aplicații specifice;
 4. Extinderea sistemului de management al riscurilor cibernetice și evaluare automată a nivelului de securitate cibernetică a infrastructurilor cibernetice conectate la internet/infrastructura proprie ce asigură funcționalități ori servicii ale sistemelor IT&C proprii;
 5. Îmbunătățirea capabilităților entității CERT din structura instituției de prevenire, identificare, analiză și răspuns la incidentele cibernetice.

Asigurarea propriei securități și îmbunătățirea capacității de răspuns asigură viabilitatea întregului sistem protejat de beneficiar.

Valoarea totală a proiectului: 75.702.870,00 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 62.596.688,41 lei.

Proiectul are acoperire la nivel naţional și se implementează în perioada 13.09.2022 - 12.12.2023.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact ale Beneficiarului: e-mail: um0929@dcti.ro, telefon: 0377725028.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații - Institutul pentru Tehnologii Avansate, reprezentat de către Unitatea Militară 0929 București, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, a finalizat implementarea proiectului Utilizarea calculului de înaltă performanţă în investigaţiile de prevenire şi combatere a terorismului, finanţat prin Fondul pentru Securitate Internă 2014 - 2020, componenta de cooperare poliţienească.

Ca urmare a implementării proiectului de referință s-a reușit operaționalizarea unui sistem de calcul de înaltă performanță și instruirea personalului specializat în vederea implementării și exploatării de tehnologii avansate de procesare și analiză, din domeniile criptanalizei, inteligenței artificiale și analizei forensic IT. Totodată, prin implementarea proiectului, beneficiarul finanțării nerambursabile a obținut capabilități extinse de lucru și viteză superioară de procesare, prin capabilităţile de calcul performant asigurate de clusterul HPC, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce rezidă din calitatea SRI, de autoritate națională în prevenirea și combaterea terorismului şi a ameninţărilor transfrontaliere.

În consecință, proiectul a contribuit la creşterea capacităţii tehnice şi operative a Serviciului Român de Informații în domeniul combaterii şi prevenirii acţiunilor teroriste şi radicalizării şi a criminalităţii transfrontaliere, prin operaţionalizarea infrastructurii HPC, prin instruirea specifică a personalului tehnic în vederea exploatării clusterului (decriptării fişierelor şi comunicaţiilor, procesării şi analizei imaginilor, sunetului, vorbirii, textelor, precum şi a datelor structurate) pentru extragerea şi valorificarea de produse informaţionale destinate utilizării de către grupul ţintă direct şi indirect.

Rezultate obținute: Pregătirea profesională adecvată a 25 de specialişti tehnici implicaţi în operaţionalizarea şi administrarea HPC; Dezvoltarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor a cel puțin 100 de beneficiari cu atribuţii în prevenirea şi combaterea terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere de către specialişti tehnici implicaţi în operaţionalizarea/exploatarea HPC; Cluster HPC operaţionalizat, destinat să accelereze activitățile de procesare și de analiză.

Cod proiect: ROFSIP2021OS5A01P03

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020, componenta de cooperare poliţienească.

Pentru informații detaliate despre fonduri europene dedicate afacerilor interne, vă invităm să accesaţi site-ul Autorităţii Responsabile, respectiv Direcţia Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul M.A.I., www.fed.mai.gov.ro

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 410 din 20.08.2019 a proiectului INTELLIGENCE în serviciul cetăţenilor, cod MySMIS 129865/cod proiect SIPOCA 747, având ca beneficiar al proiectului Unitatea Militară 0404 Bucureşti şi ca parteneri Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Institutul pentru Tehnologii Avansate şi Unitatea Militară 0472 Bucureşti.

Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea cadrului normativ intern şi instituţional privind managementul resurselor umane, prin asigurarea unui instrument modern şi unitar de management al necesarului de resurse umane şi prin îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Român de Informaţii, respectiv dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului în domeniul resurselor umane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Analiza si dezvoltarea cadrului strategic de management al resurselor umane în Serviciul Roman de Informaţii.
 2. Îmbunătăţirea mecanismelor instituţionale şi a instrumentelor specifice pentru planificarea strategică a resurselor umane la nivelul Serviciului Roman de Informaţii.
 3. Dezvoltarea competenţelor personalului din cadrul Serviciului Român de Informaţii în domeniul resurselor umane.

Proiectul va contribui la atingerea următoarelor rezultate:

 1. Proceduri de management al resurselor umane revizuite/îmbunătăţite.
 2. Instruirea specialiștilor din structurile centrale şi din cele regionale/locale pe rolurile specifice domeniului resurselor umane.

Valoarea proiectului este de 25.000.000 lei, din care 21.512.968,17 lei este valoarea cofinanţării asigurate de Uniunea Europeană şi 3.487.031,83 lei este valoarea finanţării naţionale.

Data începerii proiectului este 20.08.2019, iar perioada de implementare până la data de 20.08.2022.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a implementat contractul de finanțare nr. 1/2.3.2/23.08.2019 al proiectului Actualizarea și dezvoltarea sistemului național de protecție a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională împotriva amenințărilor provenite din spațiul cibernetic, cod SMIS 127221, având ca parteneri Centrul Naţional Cyberint, Unitatea Militară 0472 Bucureşti, Unitatea Militară 0198 Bucureşti, Unitatea Militară 0296 București, Unitatea Militară 0991 București, Unitatea Militară 0461 București şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Obiectivul general a fost reprezentat de actualizarea şi dezvoltarea sistemului informatic existent şi includerea în acest sistem de noi infrastructuri IT&C cu valenţe critice pentru securitatea naţională, în scopul sporirii capabilităţilor de identificare a atacurilor cibernetice, precum şi a creşterii nivelului de securitate cibernetică naţională, subsumat unei abordări comune a Uniunii Europene în materie de securitate cibernetică.

Astfel, în urma implementării proiectului au fost atinse următoarele obiective specifice:

 • Dezvoltarea capabilităților de apărare a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională, prin:
  • protejarea serviciilor electronice ce pot fi accesate prin intermediul internetului (e-mail, portal etc);
  • protejarea confidențialității, integrității și disponibilității informațiilor transferate prin intermediul sau în cadrul infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională;
  • elaborarea și implementarea de bune practici în domeniul protecției sistemelor informatice, ce susține activitatea entităților menționate;
  • extinderea si îmbunătățirea capacității de apărare cibernetică prin interconectarea noilor locații ce urmează a fi incluse în sistemul național de protecție a altor infrastructuri IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională;
 • Integrarea și corelarea tuturor alertelor înregistrate în rețelele aparținând grupului țintă prin gestionarea ierarhic-centralizată a informațiilor referitoare la încălcarea politicilor de securitate cibernetică;
 • Dezvoltarea capabilităților de investigare, prin dotarea laboratoarelor existente cu instrumente necesare realizării de investigații, în situația în care sunt înregistrate atacuri cibernetice;
 • Eficientizarea sistemului de protecție a infrastructurilor IT&C cu valente critice pentru securitatea națională prin creșterea capacității de detecție, analiză și răspuns la incidente de securitate cibernetica cu ajutorul unor capabilități noi sau actualizate care sa comunice cu soluția centrala existentă, asigurându-se interoperabilitatea si viteza necesara pentru luarea deciziilor într-un timp cat mai scurt;
 • Creșterea capabilităților de analiză a alertelor de securitate cibernetică captate in mod centralizat, prin dezvoltarea mediului virtual existent si asigurarea de upgrade tehnologic al platformei, în concordanta cu dinamica provocărilor din spațiul cibernetic si a avansului tehnologic aflate pe un trend de creștere continua în decursul ultimilor ani.

Proiectul a avut o valoare totală de 206.698.950 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 174.332.137,72 lei.

Proiectul a avut acoperire la nivel naţional, perioada de implementare conform contractului de finanţare fiind 23.08.2019-23.11.2022.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.


Descarcă comunicatul

Situația contractorilor implicați în implementarea proiectului

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 349/19.08.2020 a proiectului Dezvoltarea facilităţilor de pregătire şi a capabilităţilor de intervenţie necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe şi pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voinţă, având ca parteneri Unitatea Militară 0466 Bucureşti, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Unitatea Militară 0472 Bucureşti, Unitatea Militară 0198 Bucureşti, Serviciul de Protecţie şi Pază şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Scopul/obiectivul general al proiectului: Corelarea şi consolidarea, prin practică, a calificărilor şi competenţelor personalului autorităţilor naţionale cu atribuţii în managementul situaţiilor de criză, care cooperează în cazul accidentelor nucleare şi radiologice, respectiv al accidentelor majore care implică substanţe periculoase, generate de acte de rea-voinţă, cu cerinţele, în continuă creştere, în domeniul CBRNe, în vederea eficientizării activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă în domeniul menţionat. Se asigură astfel dezvoltarea aptitudinilor de muncă şi consolidarea cunoştinţelor, cu obiectivul final de a proteja populaţia şi, în situaţii de urgenţă, de a limita pierderile de vieţi omeneşti şi de a asigura protecţia populaţiei şi a forţelor specializate care execută intervenţia.

Rezultate aşteptate: Pregătirea integrată a structurilor de intervenţie ale autorităţilor cu atribuţii în managementul situaţiilor de criză, care cooperează în cazul accidentelor nucleare şi radiologice, respectiv al accidentelor majore care implică substanţe periculoase, generate de acte de rea-voinţă, precum şi dotarea SRI cu mijloace tehnice complexe necesare diminuării timpului de organizare şi executare a intervenţiei CBRNe la nivelul întregii ţări, potrivit competenţelor legale, limitării pierderilor de vieţi omeneşti şi asigurării protecţiei forţelor specializate care execută intervenţia.

Valoarea totală a proiectului: 212.771.732,25 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 178.063.829,06 lei şi cu o valoare a finanţării naţionale de 31.423.028,67 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 01.10.2020 - 30.09.2023.

Cod MySMIS 2014+: 138207

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a implementat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 3/2.3.2/22.12.2020 a proiectului Sistem de protecţie a terminalelor operaţionalizate la nivelul SRI împotriva ameninţărilor provenite din spaţiul cibernetic, cod MySMIS2014+ 143526.

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea/ consolidarea/ eficientizarea capabilităților Centrului Naţional Cyberint, de prevenire, identificare, analiză şi reacţie la incidentele de securitate cibernetică pentru asigurarea securităţii infrastructurilor IT&C deţinute de Serviciul Român de Informaţii.

Unităţile şi structurile proprii Serviciului contribuie la asigurarea securităţii Sistemului Naţional de Securitate Cibernetică. Implementarea proiectului presupune actualizarea şi adaptarea la cerinţele de securitate curente a soluţiilor din cadrul reţelelor deţinute de Serviciul Român de Informaţii, precum şi implementarea unor soluţii şi tehnologii noi ce asigură o capabilitate de detecţie şi analiză sporită a ameninţărilor necunoscute soluţiilor de detecţie tradiţionale. Asigurarea propriei securităţi şi îmbunătăţirea capacităţii de răspuns asigură viabilitatea întregului sistem protejat de beneficiar.

Implementarea proiectului a condus la obţinerea următoarelor rezultate: identificarea premiselor de producere a incidentelor cibernetice şi/sau de lansare a unor atacuri asupra infrastructurilor cibernetice ce asigură funcţionalităţi ale sistemelor IT&C deţinute, dezvoltarea unui sistem intern de avertizare în timp real a atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor IT&C, îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale de cunoaştere, prevenire şi contracarare a vulnerabilităţilor software şi hardware, prin intermediul unor instrumente/aplicaţii specifice, constituirea unui sistem de management al riscurilor cibernetice şi evaluare automată a nivelului de securitate cibernetică a infrastructurilor cibernetice conectate ce asigură funcţionalităţi ori servicii ale sistemelor IT&C şi la îmbunătățirea capabilităţilor entităţii CERT de prevenire, identificare, analiză şi răspuns la incidentele cibernetice.

Proiectul a avut o valoare totală de 77.992.576,80 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 65.779.785,69 lei.

Proiectul are acoperire la nivel naţional, perioada de implementare conform contractului de finanţare fiind 22.12.2020-21.03.2022.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare nr. 568/25.05.2021 a proiectului Dezvoltarea capacităţii de intervenţie multi-risc, având ca parteneri Unitatea Militară 0466 Bucureşti, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Unitatea Militară 0296 Bucureşti, Institutul pentru Tehnologii Avansate, Unitatea Militară 0472 Bucureşti, Unitatea Militară 0198 Bucureşti.

Scopul/obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea capacităţii de intervenţie multi-risc pentru realizarea eficientă şi rapidă a intervenţiei, la nivel naţional, în caz de dezastru, provocat inclusiv prin acţiuni deliberate, cu scopul final de a proteja populaţia şi de a limita pierderile de vieţi omeneşti, dar şi efectele socio-economice şi impactul asupra mediului.

Rezultate aşteptate: Dotarea eficientă a structurilor de coordonare a intervenţiei multi-risc prin înfiinţarea şi dotarea a 11 centre regionale de intervenţie multi-risc şi a unui centru de back-up, care să asigure monitorizarea permanentă, semnalarea timpurie, alertarea, răspunsul rapid şi eficient în cazul producerii dezastrelor cauzate de riscuri tehnologice, inclusiv prin acţiuni deliberate.

Valoarea totală a proiectului: 200.237.923,90 lei, cu o valoare a cofinanţării din partea Uniunii Europene de 168.422.368,48 lei şi cu o valoare a finanţării naţionale de 29.721.594,42 lei.

Data începerii şi finalizării proiectului: 02.06.2021 - 31.12.2023.

Cod MySMIS 2014+: 140046

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

Descarcă comunicatul

 1. STADIUL: proiect aflat în perioada de implementare
 2. DURATA PROIECTULUI: 42 LUNI
 3. BUGETUL: 237.419.796,98 lei, din care 201.806.827,43l ei contribuție UE și 35.612.969,54 lei contribuție din bugetul național;
 4. PERIOADA DE IMPLEMENTARE: IULIE 2020 – DECEMBRIE 2023
 5. AXA PRIORITARĂ: 5: „Promovarea adaptabilității la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”, OBIECTIV SPECIFIC 5.2: „Creșterea nivelului eficienței pentru un răspuns rapid în caz de dezastre”;
 6. APLICANT:
  • Serviciul de Protecție și Pază – Lider de proiect;
  • Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Partener 2;
  • Serviciul Român de Informații – Partener 3;
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale – Partener 4.
 7. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTUL: constă în dezvoltarea capabilităților în vederea asigurării unei reacții rapide și eficiente la urgențe, dezastre și evenimente HILP (High Impact Low Probability) a autorităților responsabile, axate pe asigurarea unui cadru adecvat de pregătire multisectorială/multirisc a personalului, creșterea eficienței răspunsului și protejarea mediului, prin dotarea Serviciului de Protecție și Pază cu tehnică, mijloace și echipamente de intervenție, de suport logistic și protecție a personalului de intervenție, pentru patru tipuri majore de capabilități: terestre, aeriene, maritime, comandă și control.
 8. REZULTATELE PROIECTULUI:
  • Centru de pregătire multisectorială nou construit, dotat și utilat;
  • Capabilități de intervenție terestră;
  • Capabilități de intervenție aeriană;
  • Capabilități de interevenție maritimă;
  • Capabilități de comandă și control.

COD MySMIS2014+: 137307

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat contractul de finanțare nr. 141077/13.12.2022 (nr. beneficiar 297495/30.12.2022) pentru implementarea proiectului Renovare energetică aprofundată a imobilului „Neptun” (cod C5-B2.2.b18), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului: Tranziția către un fond construit rezilient și verde, prin reabilitarea energetică aprofundată a imobilului „Neptun”.

Rezultate așteptate:

 1. reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire;
 2. reducerea consumului de energie primară totală;
 3. reducerea nivelului anual al gazelor cu efect de seră.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 20.719.791,98 lei, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 17.411.589,90 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 30.12.2022 – 29.05.2026.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat contractul de finanțare nr. 7820 din 19.01.2023 (nr. beneficiar 87455 din 30.01.2023) pentru implementarea proiectului Renovare energetică aprofundată a imobilului „Olănești” (cod C5-B2.2.b109), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului: Tranziția către un fond construit rezilient și verde, prin reabilitarea energetică aprofundată a imobilului „Olănești”.

Rezultate așteptate:

 1. reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire;
 2. reducerea consumului de energie primară totală;
 3. reducerea nivelului anual al gazelor cu efect de seră.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 14.237.900,60 lei, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 11.964.622,35 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 30.01.2023 – 30.06.2026.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, a semnat contractul de finanțare nr. 7835 din 19.01.2023 (nr. beneficiar 87447 din 30.01.2023) pentru implementarea proiectului Renovare energetică moderată a imobilului C28-ANIMV (cod C5-B2.1.b-151), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului: Tranziția către un fond construit rezilient și verde, prin reabilitarea energetică moderată a imobilului C28-ANIMV.

Rezultate așteptate:

 1. reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire;
 2. reducerea consumului de energie primară totală;
 3. reducerea nivelului anual al gazelor cu efect de seră.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 11.778.355,26 lei, din care valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR este de 9.897.777,53 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 30.01.2023 – 30.06.2026.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, implementează în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu, proiectul „Unitate de asistență medicală ambulatorie” - Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” -Baloteşti.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești Investiția specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-0013, în baza contractului nr. 28/07.03.2023 cu o valoare eligibilă de 15.695.032,87 lei cu TVA, din care 13.189.103,25 lei valoare eligibilă din PNRR și 2.505.929,62 lei valoare TVA eligibil aferent PNRR.

Perioada de implementare este de 21 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de prevenție, îngrijire și tratament precoce în cadrul asistenței medicale primare, ambulatorii și comunitare, prin sporirea complexității serviciilor medicale. Prin scopul și rezultatele sale, proiectul generează un răspuns util și eficient al sistemului medical, precum și un efect pozitiv pe termen mediu și lung prin îmbunătățirea capacității de îngrijire ambulatorie a unei unități sanitare din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

Detalii suplimentare privind implementarea proiectului puteți obține de la Serviciul Român de Informații - Unitatea Militară 0929 București:

Date de contact ale Beneficiarului: e-mail: um0929@dcti.ro, telefon: 0377725028

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Descarcă comunicatul

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, implementează în parteneriat cu Spitalul Clinic de Urgență „Prof. dr. Agrippa Ionescu”, proiectul „Investiții în servicii medicale la standarde europene”.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024, în baza contractului nr. 402/29/NOSO/03.08.2023, cu o valoare eligibilă de 23.834.034,00 lei cu TVA, din care 20.028.600,00 lei valoare eligibilă din PNRR și 3.805.434,00 lei valoare TVA eligibil aferent PNRR.

Perioada de implementare este de 10 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacității și capabilității unității sanitare, a secțiilor și a laboratoarelor de microbiologie, prin dotarea cu echipamente de ultimă generație, alături de implementarea extinsă și uniformă a standardelor europene de interpretare (EUCAST).

Prin scopul și rezultatele sale, proiectul generează un răspuns util și eficient al sistemului medical, precum și un efect pozitiv pe termen mediu și lung prin îmbunătățirea capacității de îngrijire și a scăderii riscului de apariție a infecțiilor nosocomiale a unei unități sanitare din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională.

Pentru detalii suplimentare: telefon - 037.772.5020, e-mail - um0929@dcti.ro.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

Descarcă comunicatul